Aplikasyon krokisi LİHKAB tarafından verilir. Parselin aplikasyon ölçüleri ile parsel sınır koordinatlarının olduğu, varsa parsele tecavüzlü duvar veya bina köşelerinin belirtildiği resmi bir evraktır. Aplikasyon krokisi evrağı için 0216 390 54 18 no’lu numaradan iletişime geçebilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi
  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,
  • Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi istenmektedir.